top of page

Algemene voorwaarden - Improvefit bv versie maart 2020
de klant = hij of zij (voor de gemakkelijkheid van het lezen enkel ‘hij’ genoemd)

1.Wie zijn we en hoe kan u ons bereiken?
- Naam van het bedrijf: Improvefit bv
- Naam zaakvoerder: Maarten Van Dyck
- Maatschappelijke zetel : Kinderstraat 80 - 2547 Lint
- BTW-nummer: BE 0713.599.207
- RPR Antwerpen
- Mailadres: maarten@improvefit.be
- Website: www.improvefit.be
- Telefoonnummer: +32 468 357374
- Rekeningnummer: BE76 0018 5162 3195

2.Communicatie met Improvefit
De klant aanvaardt digitale communicatie, tenzij anders
schriftelijk overeen gekomen.

3.Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit
van alle aanbiedingen, bestellingen, levering van
diensten, overeenkomsten en andere documenten
waaruit verbintenissen zouden kunnen blijken voor
Improvefit bv.
Ze hebben voorrang op de eventuele voorwaarden van
de klant. Er kan alleen van worden afgeweken als beide
partijen er schriftelijk mee instemmen. Indien zich
tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze
algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze te
worden beoordeeld naar de geest van deze algemene
voorwaarden.

4.Geldigheid van offertes
De geldigheid van de aanbiedingen wordt beperkt tot
1 maand te rekenen vanaf de datum van verzending.
Improvefit kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen
worden gehouden indien de opdrachtgever
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of
aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing of verschrijving bevatten. De
beschrijvingen en andere gegevens die voorkomen in
catalogi, prospecten, reclame aankondigingen,
prijslijsten e.d., worden slechts als inlichtingen gegeven
en zijn louter indicatief. Deze gegevens zijn niet bindend
behalve indien de overeenkomst er uitdrukkelijk naar
verwijst.
Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor
nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk en
schriftelijk overeenkomen.

5.Tarieven
Alle prijzen zijn inclusief btw, behoudens uitdrukkelijke
andersluidende vermelding. Improvefit bv behoudt zich
het recht voor de tarieven en/of voorwaarden aan te
passen. De klant wordt hiervan één maand op voorhand
op de hoogte worden gebracht, waarna hij de
overeenkomst kosteloos kan beëindigen per e-mail
(maarten@improvefit.be) binnen de maand na
kennisgeving van de aanpassing. Niet gebruikte, maar
wel reeds betaalde diensten, lopen dan uiteraard nog
door. Zonder tegenbericht wordt de overeenkomst
stilzwijgend voortgezet. De mogelijkheid tot ontbinding
is niet van toepassing op basis van het prijsindexcijfer
voor gezinsconsumptie noch op prijsaanpassingen die
direct voortvloeien uit de wet, zoals BTW.

6.Bestelling en herroepingsvoorwaarden
Bestellingen zijn slechts definitief na schriftelijke
aanvaarding door Improvefit.
Op producten/diensten die voor de klant op maat
gemaakt worden volgens de door hem opgegeven
informatie, geldt het herroepingsrecht niet. Ze kunnen
evenwel ten laatste 1 kalenderdag na bestelling
geannuleerd worden via sms of per mail.
Voor het leveren van digitale inhoud die niet op een
fysieke drager wordt geleverd, verliest de klant het
wettelijke herroepingsrecht zodra deze inhoud wordt
gedownload.
Op andere diensten/producten geldt eveneens de
wettelijke herroepingstermijn. Indien de klant de dienst
laat aanvangen binnen deze termijn, moeten de tot dan
toe geleverde diensten vergoed worden.
Eventuele retourkosten zijn ten laste van de klant.

7.Inschrijving
Bij inschrijving voor trainingssessies vult de klant een
formulier in met zijn gegevens en krijgt hij deze
algemene voorwaarden toegezonden per mail (pdf). Ze
staan ook op onze website.

8.Levering
Improvefit probeert steeds de overeengekomen
leveringstermijn te respecteren. Vertraging in de
levering van diensten/goederen kan nooit aanleiding
geven tot enige schadevergoeding of ontbinding van de
overeenkomst. Kunnen wij om enige grondige reden
niet tijdig leveren, dan spreken we, indien de klant dat
wenst, opnieuw een aanvullende en redelijke
leveringstermijn af. 
Pagina 2 van 3

9.Overmacht
In geval van overmacht kan de overeenkomst niet
onmiddellijk worden ontbonden tenzij nakoming
blijvend onmogelijk is geworden. Als Improvefit in
voorkomend geval niet aan zijn verplichtingen kan
voldoen, worden die verplichtingen opgeschort zolang
deze situatie zich voordoet. Na 2 maanden hebben
beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk
geheel of gedeeltelijk stop te zetten bij aangetekende
brief, zonder recht op schadevergoeding voor de andere
partij.
Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en
controle waardoor Improvefit haar beloftes niet kan
waarmaken. Hieronder vallen alle zaken die door de
wet en de jurisprudentie worden bepaald. Ziekte of
arbeidsongeschiktheid van de trainer vallen hier ook
onder.

10.Klachten
De klant heeft recht op een goed product. Is er toch
iets mee aan de hand, dan probeert Improvefit dit zo
snel mogelijk op te lossen.
Klachten i.v.m. de levering van goederen/diensten
moeten schriftelijk gebeuren binnen de 2 werkdagen als
de klant zich hier wil op beroepen. Dit schort echter zijn
betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft in dat
geval ook gehouden tot afname en betaling van de
bestelde zaken. Als de klacht ongegrond blijkt, komen
de kosten die daardoor ontstaan met inbegrip van de
onderzoekskosten, integraal voor rekening van de
opdrachtgever.
De verplichtingen van Improvefit bv zullen in elk geval
niet meer en niets anders kunnen zijn dan de vervanging
en of aanpassing van de gebrekkige goederen of - naar
keuze van Improvefit bv- het afleveren van een
tegoedbon of de betaling van de door de klant betaalde
prijs voor deze goederen.
Gemotiveerde klachten i.v.m. de factuur moeten ons
toekomen binnen de 8 dagen na factuurdatum. Dit moet
aangetekend gebeuren. Bij gebrek aan bezwaar binnen
de gestelde termijn wordt de factuur als aanvaard
beschouwd. Behoudens tegenbewijs worden de facturen
geacht te zijn ontvangen op de factuurdatum. Latere
betwistingen worden niet aanvaard.
Improvefit probeert elk probleem op te lossen. Toch
nog ontevreden ondanks onze inspanningen?
Contacteer de onafhankelijke dienst van de Ombudsman
voor de handel: www.ombudsmanvoordehandel.be of
de www.consumentenombudsdienst.be

11.Betalingsmodaliteiten
Betaling voor online begeleidings-programma’s en
schema’s gebeurt steeds voor de levering.
Facturen zijn contant betaalbaar in euro voor de training
start. Het uitgaande facturenboek zal gelden als bewijs
van verzending.
Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en
zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest
verschuldigd van 1% per maand vanaf de vervaldatum
tot de integrale betaling.
Bovendien zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling
van de schuld op de vervaldag van rechtswege en
zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding
verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met
een minimum van 50 EUR per factuur.
Improvefit heeft het recht om de vordering in handen te
geven , o.m. aan een incassobureau. Alle gerechtelijke
en buitengerechtelijke kosten die voortvloeien uit de
niet-betaling van de factuur, zijn voor rekening van de
opdrachtgever. Eventueel betaalde voorschotten dienen
als vergoeding voor kosten en winstderving. De
trainingen kunnen tijdelijk worden stopgezet tot het
verschuldigde bedrag is betaald.

12.Stopzetten/Opschorten
Improvefit heeft er begrip voor dat een enkele keer een
training moet worden uitgesteld omwille van
persoonlijke of familiale redenen, te druk op het werk,
enz. Gebeurt dit meermaals op korte tijd, dan zal vanaf
de derde keer de training worden aangerekend.
Opzeggen van trainingen of online coaching gebeurt per
aangetekende brief of per mail (in dit laatste geval is dit
pas geldig zodra de klant van Improvefit een
ontvangstbevestiging van deze mail krijgt)

13.Overdraagbaarheid
Partijen kunnen hun rechten en plichten onder deze
overeenkomst slechts overdragen, mits de andere partij
met deze overdracht voorafgaandelijk en schriftelijk
instemt.
Zo zijn tien-beurtensessies voor personal training enkel
met schriftelijke toestemming van Improvefit
overdraagbaar aan derden.

14.(Intellectueel) eigendomsvoorbehoud
De website van Improvefit, logo’s, teksten, foto’s,
filmpjes, namen en in het algemeen al onze
communicatie en producten zoals o.a. voedings- en
trainingsschema’s, zijn beschermd door intellectuele
eigendomsrechten. Je mag deze zaken dus niet
kopiëren, reproduceren of er wijzigingen in aanbrengen
zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming
Pagina 3 van 3

15.Informatieplicht en verzekering
De klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van
alle persoonlijke en administratieve gegevens die hij ons
verstrekt. In geval van twijfel kan Improvefit om
legitimatie vragen.
Bij de eerste trainingssessie bezorgt de klant aan
Improvefit de noodzakelijke gegevens om in geval van
nood derden te kunnen verwittigen. Bij niet naleving
ontslaat Improvefit zich van elke aansprakelijkheid.
Zodra er zich een wijziging in de persoonsgegevens
voordoet (verhuis, ander telefoonnummer…) laat de
klant dit zo snel mogelijk schriftelijk aan Improvefit
weten. Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en
wanneer Improvefit kosten moet maken om deze
nieuwe persoonsgegevens te achterhalen, zullen deze
kosten in rekening gebracht worden.

16.Aansprakelijkheid en verzekering
Het beoefenen van sport kan risico’s met zich
meebrengen. Indien de klant gebruik maakt van onze
diensten, dient hij zelf in te schatten wat hij aankan. Bij
twijfel over fysieke condities, raden we hem aan
deskundig advies in te winnen van een arts of specialist
om te bepalen wat voor hem de juiste en haalbare
manier van bewegen is.
De aansprakelijkheid van Improvefit bv m.b.t. de door
haar geleverde goederen en diensten is beperkt tot de
contractuele waarde daarvan. In geen geval kan
Improvefit bv aansprakelijk gesteld worden voor enige
indirecte schade. We hebben een verzekering BAuitbater (beroepsfouten) afgesloten. Improvefit kan dus
slechts worden aangesproken bij zware en opzettelijke
fout.

17.Garantie
Improvefit verbindt zicht ertoe de meeste zorg te
besteden aan de uitvoering van de haar toevertrouwde
opdrachten. Wij gaan met de klant een
inspanningsverbintenis / middelenverbintenis aan en
geen resultaatsverbintenis.
De behaalde resultaten hangen immers in grote mate af
van de levensstijl en de medische toestand van de klant.

18.Wet op de privacy
Improvefit respecteert in al haar communicatie en
informatieverwerving de regels uit de toepasselijke
Europese en Belgische regelgeving m.b.t. tot de
verwerking van persoonsgegevens, inclusief maar niet
beperkt tot de Verordening (EU) 2016/679 betreffende
de bescherming van natuurlijke personen in verband
met de verwerking van persoonsgegevens ("GDPR")
De persoonsgegevens worden louter en alleen gebruikt
voor de eigen administratie. Ze worden niet
doorgegeven aan derden. In de uitgebreide
privacyverklaring van Improvefit wordt duidelijk
uitgelegd wat er met de gegevens van de klant gebeurt.
Er wordt ook uitgelegd op welke wijze de klant zijn
rechten kan uitoefenen op de verwerking van de
gegevens. De privacyverklaring wordt bij het opstellen
van de overeenkomst aan de klant bezorgd per mail in
een afdrukbaar pdf-formaat. Ze staat ook ter informatie
op de website. Ze is een onderdeel van deze algemene
voorwaarden.

19.Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Op elke overeenkomst die de klant met ons sluit, is het
Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting
zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement
Antwerpen en het Vredegerecht van het kanton Kontich
bevoegd. Improvefit bv heeft het recht beroep te doen
op de door haarzelf gekozen arbitrage-instelling. De
klant wordt geacht haar rechtsmacht te aanvaarden. Dit
doet geen afbreuk aan de bepalingen van het
Gerechtelijk Wetboek, die van toepassing zijn indien het
een betwisting betreft tussen Improvefit bv en een
consument. Deze bepalingen gelden ook als aan een
verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland
uitvoering wordt gegeven of indien de bij de
rechtsbetrekking betrokken partij daar woonplaats
heeft. 

Privacybeleid - Improvefit bv
1 maart 2020
Met dit document willen we u op een transparante manier informeren over welke gegevens
we verzamelen en verwerken en waarvoor we ze gebruiken. We willen u ook vertellen welke
uw privacyrechten zijn zodat u zelf kan bepalen of en hoe uw informatie door ons gebruikt
wordt.


1. Voor welke doeleinden verzamelen wij persoonsgegevens?
- Om met u een overeenkomst te kunnen sluiten en u zo onze diensten te kunnen leveren en
u te helpen uw sportdoel te bereiken.
- Om onze facturatie te voeren.
- Om u per mail of telefonisch (in uitzonderlijke gevallen via de post) te kunnen informeren
over onze producten en diensten (bv. tariefaanpassing) Dit kan al dan niet via een
nieuwsbrief.
- Om de wettelijke en boekhoudkundige verplichtingen te kunnen nakomen.
- Af en toe bezorgen we u relevante informatie over producten en diensten van derden (bv.
tips i.v.m. een goed voedingsmiddel). Als u deze niet wil ontvangen, kan u dit schriftelijk
laten weten door een mail te sturen naar maarten@improvefit.be
- We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om enkel binnen ons bedrijf bepaalde
analyses uit te voeren en zo onze eigen diensten te verbeteren. U beslist echter zelf of u
hieraan wil meedoen of niet (bv. een tevredenheidsenquête)
Als Improvefit uw persoonsgegevens wil gebruiken voor nog andere doeleinden dan
hierboven beschreven, zullen wij hiervoor uw expliciete toestemming vragen.
(zie ook punt 6: Welke rechten hebt u?)

 

2.Wie heeft er toegang tot deze data? Aan wie kan Improvefit uw persoonsgegevens
bezorgen?

 

1. Identificatiegegevens. Deze hebben we nodig voor onze administratie. Ze worden ook
doorgegeven aan de boekhouder. Daarbij kunnen ze gebruikt worden door third party
service providers (bv. boekhoudkundige software). Ze kunnen aan de gerechtelijke
autoriteiten worden verstrekt of door hen worden gevraagd, om aan de wetgeving en aan
de reglementering te voldoen, of om de rechten of de goederen van Improvefit, van haar
klanten, van haar website en/of van u te verdedigen en/of te beschermen.

 

2. Gevoelige persoonsgegevens i.v.m. uw sportprofiel, voeding- en leefgewoonten, … Deze
worden tijdens een intake volledig vrijblijvend door u verstrekt aan de persoon die u zal
begeleiden om uw doel te bereiken. Ze worden nooit doorgegeven aan derden.

 

3. Over de landsgrenzen: Mocht u vanuit het buitenland een online dienst bij ons bestellen,
zelfs al is dit buiten de Europese Unie, dan gaan wij met uw persoonsgegevens nog steeds
om zoals wij in ons Privacybeleid aanstippen en volgens de richtlijnen van de GDPR.
Als Improvefit in de toekomst uw persoonsgegevens toch zou meedelen aan enige andere
organisatie of entiteit, zal u daar steeds op voorhand van op de hoogte gebracht worden en
zal er expliciet toestemming voor gevraagd worden.

 

3.Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we?
- Identificatiegegevens: naam, adres, telefoonnummer, …
- Facturatiegegevens: naam van het bedrijf, ondernemingsnummer, bankrekeningnummer,…
- Gevoelige gegevens: gezondheid, sportprofiel, voeding- en leefgewoonten…
- cookies en aanverwante technieken (zie verder bij ‘cookiebeleid’)

 

4.Cookiebeleid
Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij het eerste bezoek aan een website wordt
opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
We gebruiken enkel functionele cookies of vergelijkbare technieken . Dit is alleen maar om
onze website beter te laten werken en uw webervaring te verbeteren. Zo zullen uw
voorkeurinstellingen worden onthouden.
De analytische cookies bewaren en analyseren enkel anonieme gegevens om inzicht te
krijgen in het gebruik van onze website.
Improvefit gebruikt voor haar website geen tracking cookies voor reclamedoeleinden van
derden.
U kan zich steeds afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze
geen cookies meer opslaat (Het zal dan evenwel niet meer mogelijk zijn op sommige
onderdelen van de website te reageren, net omdat deze functionele cookies daarvoor
noodzakelijk zijn) Daarnaast kan u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen
van uw browser verwijderen.
Onze website bevat links naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de
privacypraktijken of de content van deze sites. We raden u dan ook aan eerst hun
privacybeleid te lezen voor u persoonlijke gegevens aan hen bezorgt.
Door van onze website gebruik te maken, bevestigt u dat u het privacybeleid hebt gelezen
en dat u begrijpt hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan.

 

5.Uw privacy en de social media:
Improvefit zal steeds op voorhand uw toestemming vragen om u tijdens een training te
mogen filmen of fotograferen en deze beelden op social media te mogen gebruiken. Hebt u
dit liever niet, dan kan u op het moment zelf hiertegen bezwaar uiten en worden er geen
beelden van u gemaakt.
De toestemming kan u op elk moment ook weer intrekken. In sommige gevallen kan er zelfs
expliciet om schriftelijke toestemming gevraagd worden.

Reacties en uitingen die u zelf op social media post, kunnen door Improvefit verwerkt
worden.

 

6.Welke rechten hebt u?
- Voor het verwerken van sommige persoonsgegevens, hebben we uw expliciete
toestemming nodig. Deze toestemming kan u ten allen tijde ook weer intrekken.
- U hebt steeds het recht uw persoonsgegevens in te kijken, te corrigeren of aan te vullen. U
kan er een kopie van vragen.
- U hebt het recht om ‘vergeten te worden’. U kan uw gegevens (of enkele daarvan) laten
wissen omdat ze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden,
omdat u uw toestemming intrekt, omdat u succesvol bezwaar hebt gemaakt tegen de
verwerking, omdat ze onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.
- U kan steeds bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van ) uw
persoonsgegevens, bv. wanneer ze ten behoeve van direct marketing zouden worden
gebruikt. Bezwaar tegen de verwerking kan, tenzij wettelijk bepaald of noodzakelijk voor
uitvoering van de overeenkomst.
- U kan een klacht indienen over de wijze waarop we met uw gegevens omgaan. We lossen
dit liefst zelf met u op. Lukt dit niet, dan kan u zich met uw klacht wenden tot de Autoriteit
Persoonsgegevens (zie punt 10)
- U hebt het recht op beperking van gebruik van uw persoonsgegevens (enkel voor…)
- U kan uw gegevens laten overdragen naar een andere onderneming.
- U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een volledig geautomatiseerde
besluitvorming, waaronder profiling , waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of die
u anderszins in aanmerkelijke mate treft.
Als u één van deze rechten wil uitoefenen, gelieve ons dan te contacteren. Improvefit zal zo
snel mogelijk, maar in ieder geval binnen de 4 weken, gevolg geven aan uw oproep.

 

7.Hoe lang houden we uw gegevens bij?
We houden uw persoonlijke data niet langer bij dan nodig voor de doeleinden waarvoor ze
dienen (zie punt 1). We bewaren ze in elk geval gedurende de looptijd van uw lidmaatschap.
De boekhoudkundige gegevens houden we bij zolang de wet dit voorschrijft.

 

8.Hoe beveiligen we uw gegevens?
Improvefit zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om
uw gegevens te beschermen tegen verlies, onbevoegde kennisname of enige andere
onrechtmatige verwerking. Zo versturen wij uw gegevens bv. steeds via een beveiligde
internetverbinding (dit kan u zien aan de ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk) .
Helaas biedt geen enkele elektronische overdracht of bewaring voor 100% zekerheid. Mocht
u dus toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen
van misbruik, neem dan dadelijk contact met ons op.
In geval van een datalek wordt u, volgens de wettelijke vereisten, door ons op de hoogte
gebracht.

 

9.Aanpassing van dit Privacybeleid
Omdat Improvefit een dynamisch bedrijf is in een zich snel ontwikkelende omgeving, is het
belangrijk dat we onze privacyverklaring af en toe actualiseren, zoals wettelijk geoorloofd is.
In dat geval zal u daar steeds van op de hoogte worden gebracht via de gebruikelijke kanalen
(mail, post, website, infomap in de gym, …) De datum waarop de aanpassing gebeurt, zal dan
ook op het nieuwe document vermeld worden.

 

10.Contact:
Hebt u nog vragen/verzoeken i.v.m. ons privacybeleid, gelieve dan een mail te sturen naar
maarten@improvefit.be
U kan ons ook contacteren op Improvefit bvba – Kinderstraat 80 – 2547 Lint –België.
Een telefoontje naar Maarten Van Dyck (zaakvoerder) op het nummer +32 468 357374 kan
wellicht ook al veel verduidelijken.
Nog steeds niet tevreden? Neem dan contact op met
https://www.privacycommission.be/nl/contact

 

bottom of page